Wprowadzony w Polsce nowy system opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i w aktach wykonawczych – spowodował na mocy Zarządzenia nr 123 Wojewody Krośnieńskiego z 16 listopada 1998r przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie i m.in. powołanie SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE. Osobowość prawną i wpis do rejestru sądowego zakład uzyskał 22 grudnia 1998r. Wraz ze zmianą przepisów: od stycznia 1999r organem założycielskim zakładu jest RADA MIEJSKA w BRZOZOWIE, zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem: 0000012284 i do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem: 000000010096

– ogólnie obowiązujące akty prawne, m.in. dotyczące zreformowanej służby zdrowia,
– umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
– uchwały Rady Miejskiej i Społecznej Rady SP ZOZ w Brzozowie,
– Statut SP ZOZ w Brzozowie,
– Regulamin Pracy SP ZOZ w Brzozowie,
– Regulamin Wynagradzania i Premiowania Pracowników SP ZOZ
w Brzozowie,

– Regulamin Organizacyjny SP ZOZ.

– udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
– opieka długoterminowa w domu pacjenta,
– udzielanie świadczeń diagnostycznych,
– orzekanie o stanie zdrowia,
– prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji     zdrowia,
– organizowanie w ustalonym zakresie opieki zdrowotnej w sytuacjach     awaryjnych i klęsk żywiołowych.

Obszar działania zakładu obejmuje przede wszystkim Gminę Brzozów, choć w praktyce obsługujemy zapisanych do nas pacjentów z przyległych gmin, takich jak: Jasienica Rosielna, Domaradz, Nozdrzec, Dydnia, Haczów, Sanok, Krosno, Rymanów, Iwonicz, Zarszyn, Dynów i Strzyżów.

Dzieci i młodzież szkół średnich mają zabezpieczone usługi lekarsko-pielęgniarskie i higienistyczne w szkołach :podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich ( za wyjątkiem wsi Przysietnica i Grabownica gdzie opiekę tę sprawują Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej z tych miejscowości).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – upoważnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Brzozowie są osoby, które złożyły pisemne deklaracje o wyborze lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej oraz zostały umieszczone na imiennej liście pacjentów, posiadają uprawnienia do bezpłatnych świadczeń z tytułu obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia społecznego a także na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy leczniczej.

– lekarze rodzinni i pierwszego kontaktu,
– pielęgniarki zabiegowe,
– położna środowiskowo-rodzinna,
– pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
– pielęgniarka opieki długoterminowej
– pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania,
– higienistki,
– rejestratorki medyczne,
– pracownicy administracyjni

Podstawę finansowej działalności stanowi kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie którego przekazywane są zakładowi środki publiczne, stanowiące główne źródło pokrywania kosztów działalności.

Dodatkowym źródłem finansowania są m.in.

– odpłatne świadczenia zdrowotne ( np. dla osób nie objętych ubezpieczeniem, otrzymujących zaświadczenia na życzenie, itd.),
– świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia ( np. opłaty za badania kierowców, ponadstandardowe usługi stomatologiczne),
– darowizny
– dotacje
– dzierżawy

Skip to content